Dokumentumtár

Alapszabály 2016

MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.


MÁVAG HORGÁSZ
EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
2016.
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.

Bevezető rendelkezések
Az Egyesület alapszabályának célja, hogy az abban meghatározott célkitűzéseknek megfelelően biztosítsa a szervezet demokratikus, önkormányzati elven alapuló működését, elősegítse a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését.
Az Egyesület tagjai a jelen módosított alapszabály elfogadásával döntenek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. (továbbiakban: Civil tv.) törvény és a 2013. évi V. (Polgári Törvénykönyv) alapján.
Az Egyesület alapelveit, céljait, feladatait, a tagok jogait és kötelezettségeit, valamint az Egyesület szervezeti felépítését jelen alapszabály rögzíti a következők szerint.
1. §
Az Egyesület elnevezése, jogállása, képviselete
1. Az Egyesület neve: MÁVAG HORGÁSZ EGYESÜLET
2. Az Egyesület rövidített neve: MÁVAG HE
3. Az Egyesület működési területe: Dömsöd MÁVAG HE Horgásztanya (2344 Dömsöd Felsődunapart 12.).
4. Az Egyesület jogállása: az Egyesületet önálló jogi személy, képviseletét az Egyesület elnöke látja el.
5. Az Egyesület székhelye: MÁVAG Horgásztanya 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
6. Az Egyesület pecsétje: Körpecsétben középen fekvő ponty, alatta 1947 évszám, amely alatt
ívben Budapest felirat, az évszám mindkét oldalán a bélyegző szélén
csillagjel, a felső részén balról jobbra MÁVAG HORGÁSZ
EGYESÜLET felirat.
2.§ Az Egyesület célja
1. Az Egyesületet a tagok önkéntes elhatározásból hozták létre a szövetkezésből eredő előnyök kihasználására, érdekvédelmük és érdekképviseletük ellátására, egymás kölcsönös támogatására.
2. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében horgásztanyát tart fenn.
3. Az Egyesület céljai és egyben fontosabb tevékenységi körei:
a) tagjai részére a horgászat feltételeinek biztosítása
b) az Egyesület érdekvédelme, a horgászérdekek képviselete az állami,
önkormányzati, és területi szervek előtt,
c) tevékeny részvétel a horgászok érdekeit képviselő helyi és országos szervezetek
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
3
működtetésében,
d) a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése,
e) a halállomány védelme, az orvhorgászat és orvhalászat leküzdésében a hatóságok
támogatása,
f) közreműködés a vizek tisztasága feletti őrködésben, segítségnyújtás a hatóságok
részére a vízszennyezések leküzdésében, a természet védelmében,
g) lehetőségeihez mérten biztosítja tagjai részére a rendszeres egyesületi élethez
szükséges feltételeket, ennek keretében terjeszti és ismerteti az országos
horgászrenddel összefüggő jogszabályokat, tudnivalókat,
h) a horgászsport, horgászversenyek szervezése és fejlesztése oly módon, hogy
gyakorlása során a természet-és környezetvédelmi érdekek érvényesüljenek,
i) a területileg illetékes Egyesületek és a Szövetség közötti együttműködés,
kapcsolatok koordinálása, fejlődésük és eredményes működésük elősegítése,
j) a horgászat tisztaságának, sportszerűségének őrzése, a horgászegyesülések
hagyományainak ápolása, a horgászat népszerűsítése,
k) a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások, az országos és helyi horgászrend
szabályainak megismerése és betartatása,
l) ifjúság nevelése, a természet és a horgászat szeretetére, a horgász- utánpótlás
biztosítása.
4. Az Egyesület e célok megvalósítását nyereség és vagyonszerzési cél nélkül szolgáló egyesület formájában végzi. Az Egyesület nem zárja ki, sőt kifejezetten támogatja, hogy tagjain kívül szolgáltatásaiból más is részesüljön.
5. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem kap és nem ad, országgyűlési és helyi képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott, és a továbbiakban sem támogat, azokat sem erkölcsi, sem anyagi módon nem segíti.
3. §
Az Egyesület feladatai
A 2. §-ban meghatározottak megvalósítása érdekében az Egyesület a következő feladatokat látja el:
 Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
- egészségmegőrzés,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- természetvédelem, környezetvédelem,
- horgászsport.
 Az Egyesület érdekeinek megfelelő érdekegyeztetést végez a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetséggel, a Magyar Országos Horgász Szövetséggel, az illetékes állami, önkormányzati és más szervekkel és szervezetekkel.
 Az Egyesület érdekeinek védelme keretében a horgászattal kapcsolatos rendeleteket és jogszabálytervezeteket megismerésüket követően véleményezi, kezdeményezően lép fel azok használatában és a horgászatot érintő valamennyi kérdésben.
 Gondoskodik a vízterületek hatékony megóvásáról, az orvhalászok, orvhorgászok
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
4
kiszűréséről, a sporthorgászat szabályainak betartásáról. Ennek érdekében együttműködik a területi halőrökkel, a halászati felügyelővel, a helyi önkormányzatokkal, a rendőrség és a polgárőrség megfelelő szerveivel.
 Biztosítja tagjai felé információáramlást, gondoskodik az Egyesület működésének nyitottságáról. Biztosítja tagjai szabad és folyamatos vélemény nyilvánításának lehetőségét.
 Fokozott figyelmet fordít az ifjúsági és sporthorgászatra, az utánpótlás nevelésére, a természet, a vizek, a növények, az állatok, - kiemelten a halak - szeretetére.
 Társadalmi kapcsolatok kiépítésével, hazai és nemzetközi horgász szervezetekkel való együttműködés kialakításával és fenntartásával folyamatosan javítja az Egyesület működési feltételeit.
 Saját szervezete és tagsága közreműködésével tevőlegesen részt vesz a környezet, a természet megóvásában, a keletkezett károk helyreállításában.
 Az Egyesület céljairól, feladatairól, munkájáról, problémáiról, eredményeiről rendszeresen tájékoztatja a tagságot.
4. §
Az Egyesület tagjai
1. Egyesületi tagsági viszonyt létesíthet nagy és fiatalkorú magyar és nem magyar állampolgár.
a) a 18. életévüket betöltött felnőtt tagok,
b) a 18 éven aluli fiatalkorú tagok.
2. Az Egyesületnek tagja lehet, aki elfogadja:
a) az Egyesület alapszabályát,
b) teljesíti a tagsággal járó kötelezettségeket,
c) nem áll horgászjegy váltásának tilalma, illetve az egyesületi tagságot kizáró
horgászfegyelmi büntetés hatálya alatt.
3. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely adományaival, pénzbeli hozzájárulásával vagy bármely más módon segíti az Egyesület munkáját, de rendes tagként abban részt venni nem kíván. Az Egyesület pártoló tagja szavazati joggal nem rendelkezik, az Egyesület tisztségviselőjévé nem választható és nem választhat.
A pártoló tagok jogait és kötelezettségeit együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.
4. Az Egyesület tiszteletbeli tagjává választható, illetve felkérhető az a magyar és nem magyar állampolgárságú személy, aki az Egyesület kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett. Az Egyesület tiszteletbeli tagja szavazati joggal nem rendelkezik, az Egyesület tisztségviselőjévé nem választható és nem választhat.
5. Az Egyesület tagjai a Közgyűlés által megállapított tagdíjat fizetik.
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
5
6. A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
7. Kilépés: A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
8. Felmondás: Az egyesületi jogviszony felmondható, ha az egyesületi tag egy évig nem fizet
tagdíjat és tagdíj-tartozását az Elnökség felszólításának kézhezvételét követő
harminc (30) napon belül sem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot a fizetési
kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére – nevezetesen a
megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának felmondására
- figyelmeztetni kell.
9. A tag kizárása:
a) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. Az eljárásban a tisztességes eljárás szabályait be kell tartani lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett tag védekezését előadhassa, bizonyítékait előterjeszthesse és ennek, valamint a cselekmény súlyán mérlegelésével kell meghoznia a határozatot. A határozat lehet kizáró határozat, vagy a kizárási kezdeményezést elutasító döntés.
b) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
c) Az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget biztosíthat, ebben az esetben az alapszabályban rendelkezni kell a fellebbezési eljárásról és a fellebbezést elbíráló egyesületi szervről.
10. Az Egyesületből a naptári év utolsó napjával lehet kilépni. A kilépési szándékot írásban vagy
szóban lehet megtenni. Kizárás esetén a befizetett díjak és a tagdíj vissza nem követelhető.
Elhalálozás esetén a befizetett díjakat vagy azok egy részét a Vezetőség egyéni elbírálás
alapján, méltányosságból visszatérítheti a hozzátartozók részére.
11. A horgászat szüneteltetése esetén azt a jegykiadás helyén és idején be kell jelenteni, és az
esedékes, megállapított éves tagdíjat be kell fizetni.
5.§
Az Egyesületi tagsági viszonyból eredő jogok és kötelezettségek
1. Az Egyesület tagjait –a jogszabályokban foglaltak, továbbá az ifjúsági tagokra vonatkozó korlátozások kivételével- egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelezettségek terhelik.
2. Az egyesületi tagságon alapuló jogok:
a) a tagok részvétele az Egyesület munkájában választott tisztségviselőin keresztül,
b) javaslatokat tehetnek, indítványokat terjeszthetnek elő, és tájékozódhatnak az
Egyesület belső életéről,
c) érdekvédelem, érdekképviselet és tanácsadás tekintetében igénybe vehetik az
Egyesület szerveit,
d) szolgáltatás, tanácsadás igénylése,
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
6
e) az előírások szerinti módon és térítés ellenében igénybe vehetik az Egyesület
horgásztanyáját, és annak szolgáltatásait,
f) a teljes jogú tagokat a Közgyűlésen tanácskozási, indítványozási és szavazati jog illeti
meg,
g) a teljes jogú tag az Egyesület bármelyik tisztségére megválasztható,
h) a korlátozott jogú tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, egyesületi tisztségre nem
választhatók, de a Közgyűlésen tanácskozási és indítványozási joguk van,
i) a tagok az Egyesület bármely szerve által hozott törvénysértő határozatát bírósági úton
megtámadhatják, illetve az Egyesület működésének törvényessége érdekében
törvényességi felügyeleti intézkedést kezdeményezhetnek a felügyeleti szervnél.
3. Az egyesületi tagsági viszonyból eredő kötelezettségek:
a) az Egyesület Alapszabályának és a Közgyűlés határozatainak betartása,
b) a tagdíjak és az Egyesület által megállapított egyéb díjak és költségek meghatározott
időre történő megfizetése,
c) az Egyesület eredményes működésének előmozdítása és a célkitűzések megvalósításában való tevékeny részvétel,
d) az Egyesületi vagyon védelme,
e) a horgászatra vonatkozó jogszabályok, a horgászat országos szabályainak és a
Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség vízterületére érvényes horgászrend betartása,
amely a horgászengedélyben, az állami jegyben és a fogási naplóban rögzítve van,
f) az Egyesület működéséhez és érdekvédelmi tevékenységéhez szükséges információk
szolgáltatása,
g) a fogásinapló pontos vezetése az abban szereplő előírások szerint, valamint az
eredmények összegzése és a napló megküldése az Egyesület vezetősége részére a
megállapított határidőn belül.
h) a horgásztanyán történő tartózkodás ideje alatt a Házirend betartásának kötelezettsége,
az együttélés szabályainak betartása, a horgásztagok tiszteletben tartása.
6.§.
Az Egyesület szervei
7.§. Közgyűlés
8.§. Elnökség
9.§. Felügyelő Bizottság
10.§. Fegyelmi Bizottság
7.§
A Közgyűlés
1. Az Egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
2. Az Egyesület minden ügyében dönthet. Határozatai a tagokra, tisztségviselőkre nézve kötelezőek.
3. Évente legalább egyszer rendes közgyűlést kell tartani. Az üléseket az Egyesület elnöke hívja össze meghívó küldésével vagy közzétételével.
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
7
A meghívónak tartalmaznia kell
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A Közgyűlés ülését a székhelyén tartja. Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
4. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:
 az ok és a cél megjelölésével az Egyesület tagjainak 1/3-a ezt kezdeményezi,
 az Elnökség legalább 3 tagja ezt szükségesnek tartja,
 a Felügyelő Bizottság kezdeményezésére.
5. A közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok több mint felének (50% + 1 fő) jelenléte esetén határozatképes. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 30 nap időköznek kell eltelnie.
6. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők létszámára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, hogy a szavazati joggal rendelkező tagot az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban a távolmaradás következményére figyelmeztették.
7. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követő 8 napon belüli időpontra kell összehívni, mely időpont az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban is megjelölhető.
8. A közgyűlés ülései nem nyilvánosak, azokon az egyesület tagjai vehetnek részt.
9. Az Egyesület közgyűléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely évente újrakezdett sorszámozással folyamatosan tartalmazza a közgyűlési határozatokat. A jegyzőkönyvnek pontosan tartalmaznia kell a közgyűlési határozatok rendjét, időpontját és helyét, a kötelezettek körét, a döntést, a támogatók és az ellenzők számarányát, valamint a tag kérésére a különvéleményének jegyzőkönyvbe foglalását. A jegyzőkönyvet aláírja a levezető elnök és a közgyűlés által erre kijelölt 2 hitelesítő tag.
10. A közgyűlés levezető elnöke a közgyűlésen hozott határozatokat haladéktalanul bejegyzi – sorszámuk szerint – a Határozatok Könyvébe. A közgyűlési határozatok csak ezt követően válnak érvényessé. E rendelkezések értelemszerűen vonatkoznak a vezetőségi ülések jegyzőkönyveire is.
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
8
11. A közgyűlésen elfogadott határozatokat, döntéseket jellegük szerint az érintetteknek közvetlenül írásbeli tájékoztatással, illetve – ha a döntés jellege miatt ez nagyobb kört érint – az Egyesület székhelyén található hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és/vagy az Egyesület honlapján történő megjelentetéssel az Elnökség hozza nyilvánosságra.
12. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba – előre jelzett időpontban – bárki betekinthet az Egyesület egyik tisztségviselőjének jelenlétében. Nem vonatkozik ez arra az esetre, ha az adott irat nyilvánosságra hozatala az Egyesület érdekét, illetve valamely tagjának személyiségi jogait sértené.
13. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
 az alapszabály módosítása;
 az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 az éves költségvetés elfogadása;
 az éves beszámoló – ezen belül az a vezetőségnek, mint ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésé – elfogadása;
 a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
 a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
 a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
 a végelszámoló kijelölése;
 a tag kizárása.
14. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján:
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
 vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
E pont esetén nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, jelen alapszabálynak megfelelő, cél szerinti juttatás.
15. Írásbeli szavazás:
 A tagok közgyűlés összehívása nélkül írásban is szavazhatnak a közgyűlés hatáskörébe tartozó azon kérdésekben, amelyek esetében az írásbeli szavazás alkalmazását törvény vagy alapszabály nem zárja ki.
 Az írásbeli szavazás előkészítése és lebonyolítása a Vezetőség feladata. Az írásbeli szavazás lebonyolíthatósága érdekében a Vezetőség a tagok hozzájárulásával nyilván tartja elektronikus levélcímüket.
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
9
 A tagokat az írásbeli szavazásra bocsátott, indokolással ellátott határozati javaslatról írásban, olvasási visszaigazolással küldött elektronikus levél útján kell tájékoztatni, egyúttal a tagok rendelkezésére kell bocsátani a döntés meghozatalához szükséges dokumentumokat, információkat is. Az írásbeli szavazásra bocsátott határozati javaslatot közzé kell tenni az egyesület honlapján is (www.mavaghe.hu).
 Az írásbeli szavazásra vonatkozó javaslatban a tagokat fel kell hívni arra, hogy a határozati javaslat megküldésétől számított 8 napon belül a javaslatra írásban igennel vagy nemmel szavazzanak, illetve a szavazástól tartózkodhatnak.
 Az írásbeli szavazás akkor érvényes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén, ha azon a tagok több mint fele részt vett. A szavazás eredményes, ha az írásbeli szavazáson részt vett tagok több mint fele a határozati javaslatot azonos módon válaszolta meg.
 Az írásbeli szavazás eredményét a Elnökség az írásbeli szavazásra rendelkezésre álló határidő leteltétől számított 3 munkanapon belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három munkanapon belül - megállapítja és további három munkanapon belül írásban, olvasási visszaigazolással küldött elektronikus levél útján közli a tagokkal, továbbá közzé teszi az egyesület honlapján (www.mavaghe.hu) is.
 A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
 Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, és ezt elektronikus- vagy postai levélben az Elnökséggel a szavazásra nyitva álló időn belül közli, a közgyűlést az Elnökségnek össze kell hívnia.
8.§
Az Elnökség
1. Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselője az elnök. Az elnökség az elnökből és 4 fő tagból áll. Az elnökség tagjait és elnökét a közgyűlés választja 5 évre. A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, az alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből.
2. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. A mandátum bármely okból történő megszűnésekor a Közgyűlés új tagot választ.
3. Az elnökség - a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével - az Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal. Az Elnökség akkor határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van. Az elnökség határozatait egyszerű többséggel hozza. Ha nincs szavazati többség, akkor a javaslat elutasítottnak tekintendő.
4. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
10
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.
5. Az elnökség kizárólagos hatáskörében meghatározza a szervezeti és működési szabályzatot, benne ügykezelési, gazdálkodási és fegyelmi előírásokkal, meghatározza a közgyűlés által elfogadott kereteken belül a részletes éves költségvetést és munkatervet.
6. Az elnökség tevékenységéről rendszeresen beszámol a közgyűlésnek.
7. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az üléseket a napirend közlésével az elnök hívja össze írásban, a napirendi javaslat feltüntetésével, az ülés előtt legalább nyolc (8) nappal. Határozatképes az ülés, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az elnökség összehívását – a napirend megjelölésével – bármely elnökségi tag kezdeményezheti. Amennyiben az Elnök nyolc (8) napon belül az összehívásról nem intézkedik, úgy a kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak az elnökségi ülés összehívására. Ha az ülés nem szabályszerűen lett összehívva, az elnökség határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a határozathozatal ellen senki sem tiltakozik. Az elnökség ülése nem nyilvános. A Felügyelő Bizottság elnöke az elnökség ülésein meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt.
8. Az elnökség határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.
9. Az elnökségi ülésen külön meghívás alapján meghívott részt vehet tanácskozási és szavazati jog nélkül. A tanácskozási jogot az elnökség a külön meghívottak számára megszavazhatja.
10. Az elnökség a feladatok ellátására tagok és külső szakértők fölkérésével eseti szakmai bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre.
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
11
11. Az Egyesületet a bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek előtt, valamint más szervezetekkel és harmadik személyekkel szemben az Elnök önállóan képviseli, de ezen jogkörét esetenként az elnökség bármely tagjára átruházhatja.
12. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az Elnök önállóan egy személyben jogosult.
13. Az Elnök feladatai és hatásköre:
a) a Közgyűlés, valamint a vezetőség üléseinek előkészítése és összehívása,
b) az Egyesület képviselete,
c) az Alapszabály, a Közgyűlés és az elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete,
d) irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását,
e) gondoskodik a jegyzőkönyvek vezetéséről,
f) mindazon feladatokat ellátja, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, illetőleg a
Közgyűlés, vagy az elnökség a hatáskörébe utal.
14. Az elnök akadályoztatása vagy tisztségének bármely okból történő megszűnése esetén az egyesületet a titkár is képviselheti.
15. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
16. A vezető tisztségviselő visszahívását az egyesült tagjainak legalább 10 %-a és/vagy a felügyelő bizottság indokolt írásbeli javaslattal a vezetőség kezdeményezheti. A visszahívásról a közgyűlés dönt.
17. A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
9.§
A Felügyelő Bizottság
1. Az Egyesület működését és gazdálkodását a Felügyelő Bizottság ellenőrzi.
2. A Közgyűlés az Egyesület tagjai közül 3 tagú Felügyelő Bizottságot és 1 póttagot választ. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 5 évre szól.
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
12
3. A Felügyelő Bizottság tagjává megválasztott személy új tisztsége elfogadásától számított 15 napon belül írásban köteles ennek megtörténtéről írásban tájékoztatni azon jogi személyeket, és jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyokat, amelyeknél felügyelő bizottsági tag.
4. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi.
5. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, melyet a Közgyűlés hagy jóvá. A Felügyelő Bizottság a tevékenységéről a Közgyűlésnek évente egyszer beszámolni tartozik.
6. A Felügyelő Bizottság testületként jár el.
7. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt – szükség esetén elnökhelyettest – választ.
8. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha az ülésen minden tagja jelen van. A Felügyelő Bizottság a határozatait egyszerű többséggel hozza.
9. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Egyesület tagjai nem utasíthatják.
10. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnöke hívja össze. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles intézkedni az ülésének 30 napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a Felügyelő Bizottság elnöke nem tesz eleget a kérelemnek, úgy a Felügyelő Bizottság tagja maga jogosult az ülés összehívására.
11. A Felügyelő Bizottság tagjai csak az Egyesület tagjai lehetnek.
12. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy nincs, aki ülését összehívja, akkor az Egyesület elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a közgyűlést.
13. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatáskörébe tartozik különösen:
 az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzése,
 a rendkívüli Közgyűlés kötelező összehívása és javaslattétel annak napirendjére, ha megítélése szerint a Vezetőség tevékenysége jogszabályba, jelen alapszabályba vagy a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként az sérti az Egyesület, illetve a tagok érdekeit,
 írásbeli jelentést készíteni a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés részére,
 a vagyonmérleg tervezetek és a vagyonleltár tervezetek ellenőrzése és véleményezése,
 megvizsgálni a közgyűlés ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik,
 az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése,
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
13
 jelentést kérhet a Vezetőségtől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást az Egyesület munkavállalóitól;
 megvizsgálhatja, illetve betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba.
14. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
 az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé,
 a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
15. Ha a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – nem hívták össze a Közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a Felügyelő Bizottság is jogosult.
16. A Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.
17. A Felügyelő Bizottság az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
18. A Felügyelő Bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felel.
10.§
A Fegyelmi Bizottság
1. A Fegyelmi Bizottság 3 állandó és 1 póttagját a Közgyűlés választja, így a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. Tevékenységéről a Közgyűlésnek írásban tartozik beszámolással. A Fegyelmi Bizottság tagjainak megbízatása 5 évre szól. A bizottság tagjai az Egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be.
2. A Fegyelmi Bizottság nem állandó bizottsága az Egyesületnek. Érdekmúlás esetén a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel az elnök javaslata alapján a Felügyelő Bizottság elnökének egyetértése mellett megszüntetheti.
3. A bizottság első fokon eljár az Egyesület választott tisztséget be nem töltött tagjainak fegyelmi és etikai ügyeiben, melyek nem esnek büntetőjogi, vagy szabálysértési kategóriába.
4. Fegyelmi eljárást csak az Egyesület Közgyűlése, Elnöke rendelheti el. Fegyelmi eljárás megindítására indítványt az Egyesület bármely teljes jogú felnőtt tagja tehet.
5. A bizottság elnöke meghívás esetén tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőségi
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
14
üléseken.
6. A Fegyelmi Bizottság által hozott határozat ellen a Vezetőséghez, tisztségviselők esetében a Közgyűléshez lehet fellebbezni.
7. A jelen fejezetben nem szabályozott kérdésekben, a Fegyelmi, illetve az Etikai Szabályzatban szereplő előírások az irányadók.
11.§
Munkabizottságok
1. Ha az Egyesület feladatai szükségessé teszik, az elnökség munkabizottságokat hozhat létre. A munkabizottságok az Egyesület céljainak kisebb közösségekben történő megvalósításán munkálkodnak. A munkabizottságok vezetőit az elnökség jelöli ki.
2. A munkabizottságok tevékenységét adott esetben az elnökség megszüntetheti.
3. A munkabizottság nem jogi személy. Köteles a rendelkezésre bocsátott anyagi eszközökkel az elnökség felé elszámolni.
12.§
Szervezeti és Működési alapelvek
1. Az Egyesület választott szerveinek és tisztségviselőinek megbízatása öt év időtartamra szól, időközi választások esetén a ciklus végéig.
2. Az Egyesületi szervekbe küldötteket egyenlő jogok illetik meg, minden küldöttnek egy szavazata van.
3. Jelöltet a Közgyűlés minden tagja állíthat. Jelölt az lesz, aki megkapja a határozatképes létszámban jelenlévők egyharmadának támogatását.
4. Ismételt szavazás esetén az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki a leadott érvényes szavazatokból a legtöbbet kapta.
5. A 3 fős Jelölő Bizottság a Közgyűlés előtti utolsó választmányi ülésen, de legalább fél évvel a Közgyűlés előtt, egy ciklusra kerül megválasztásra.
6. Minősített többség a határozatképes szerv jelenlévő tagjai kétharmadának igenlő szavazatát jelenti.
7. Az Egyesületi szervezetek döntéseiről az érdekelteket tájékoztatni kell.
8. Egyéb kérdésekben az Egyesület Szervei maguk állapítják meg működési rendjüket.
13.§
A Vezető Tisztségviselőkre vonatkozó szabályok
A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
15
1. Követelmények és kizáró okok:
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
e) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
2. Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség:
a) A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a jogi személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
b) A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.
3. A vezető tisztségviselő felelőssége:
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.
4. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése:
(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
(2) A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
16
(3) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
(4) Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
14. §
Az elnök
1. Irányítja és vezeti az Egyesület munkáját. Gyakorolja mindazon jogkörét melyet számára az Alapszabály meghatároz.
2. Tevékenységével a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, amelynek minden évben beszámolni köteles.
3. Jogkörében összehívja és levezeti a Közgyűlést, ellátja az elnöki teendőket.
4. Az Egyesület alkalmazottai felett munkáltatói jogokat gyakorol.
5. Összehangolja és ellenőrzi a Közgyűlés döntéseinek (határozatainak) végrehajtását.
6. Az Egyesület képviselője az Elnök. Az Egyesület más tisztségviselője, az Egyesület elnökének írásbeli meghatalmazása alapján láthat el képviseletet.
7. Az elnök akadályoztatása esetén (betegség, stb.) az Egyesület képviseletét a titkár láthatja el.
8. A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol a gazdasági felelőssel közösen (kettős aláírás).
9. Irányítja az Egyesület horgásztanyájának sportszerű és szakszerű működését.
10. Az elnök köteles a Közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatot, amely bármely tagra vonatkozóan jogokat, illetve kötelezettségeket állapít meg, és harmadik személyt – ideértve a hatóságokat is – érinthet, a döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban, ajánlott, tértivevényes postai küldeményként az érintett részére megküldeni.
15. §.
A titkár
1. A titkár feladat- és hatáskörébe – jelen alapszabály keretein belül – az elnök akadályoztatása esetén annak teljes körű helyettesítése tartozik.
2. Segítséget nyújt az elnökség és a Közgyűlés elé kerülő ügyek előkészítésében.
3. Gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről.
4. Ellátja az Egyesület adminisztratív teendőit, kezeli az irattárat.
5. Gondoskodik a horgászjegyek, területi engedélyek, különbözõ nyomtatványok és kiadványok beszerzésérõl, nyilvántartásáról és értékesítésérõl.
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
17
6. Vezeti a tagnyilvántartást, végzi, illetve irányítja az éves tagság megújítással kapcsolatos feladatokat.
7. Összeállítja az előírt statisztikákat és gondoskodik azok továbbításáról az illetékesek felé.
8. Kapcsolatot tart a Ráckeve Dunaági Horgász Szövetség illetékeseivel.
9. Segítséget nyújt az Egyesület rendezvényei szervezésébe, gondoskodik az egyesületi határozatok végrehajtásáról
10. Munkájáért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
16.§.
Gazdasági felelős
1. Irányítja az Egyesület gazdasági és pénzügyi tevékenységét. Rendszeresen beszámol az Elnöknek, az Elnökségnek, és a Közgyűlésnek az Egyesület gazdálkodásáról, vagyoni és pénzügyi helyzetérõl.
2. Elkészíti az éves költségvetési tervet, zárszámadást és vagyonmérleget, és jóváhagyásra az Elnökség és a Közgyűlés elé terjeszti.
3. Megszervezi az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének törvényes rendjét, ellenõrzi a költségvetés szerinti gazdálkodást, betartja és betartatja a bizonylati fegyelmet.
4. Gondoskodik a horgászjegyek, területi engedélyek, különbözõ nyomtatványok és kiadványok beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezetről és az ellenérték megfelelő időben történő elszámolásáról.
5. Munkájáról a Közgyûlésnek, és az Elnökségnek tartozik felelõsséggel.
17.§.
Verseny és Ifjúsági felelős
1. Tervezi és szervezi az Egyesület horgászversenyét, esetlegesen a szellemi vetélkedõket. Javaslatot tesz az Elnökség felé a versenyek feltételeinek és díjainak megállapítására, a verseny rendezõinek és elbírálóinak kijelölésére.
2. Elkészíti az éves versenynaptárt és az ezzel összefüggõ pénzfelhasználási tervet.
3. Összeállítja az egyesületi versenycsapatot és gondoskodik annak eredményes felkészítésérõl, az időbeni nevezésekrõl és a részvételrõl.
4. Gondoskodik az ifjúsági tagok szakismereteinek bővítéséről, sportszerű magatartásra neveli őket.
5. Szervezi az ifjúsági-és gyermektáborokba történő nevezéseket.
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
18
6. Kapcsolatot tart a Ráckeve Dunaági Horgász Szövetség Verseny Bizottságának és az Ifjúsági-és Gyermek Bizottságának tagjaival.
7. Tevékenységrõl, a lefolyt versenyek értékelésérõl évente írásban beszámol az Elnökségnek, a Közgyűlést szóban tájékoztatja.
8. Munkájáért a Közgyűlésnek tartozik felelõsséggel.
18.§.
Horgászmester
1. Hirdetéseken keresztül rendszeresen gondoskodik a tagság részére a horgászattal, horgászati elõírásokkal és az egyesületi élettel kapcsolatos tájékoztatásról.
2. Gondoskodik az országos és az egyesületi horgászati rendelkezések és a horgászetika betartásáról, szervezi és irányítja a halvédelmet és az orvhorgászok elleni küzdelmet.
3. Begyűjti a fogási eredménynaplókat, és feldolgozza azokat. Az eredményeket ismerteti az Egyesület Vezetőségével és az illetékes felügyeleti szervekkel.
1. Segítséget nyújt a horgásztanyán tartandó rendezvények, sportversenyek szervezésében.
4. Segíti a hivatásos halőrök munkáját, szervezi és irányítja az Egyesület keretében mûködõ társadalmi halőrök munkáját.
5. Segíti a bizottságok vezetőit feladatuk eredményes megvalósítása érdekében.
6. Munkájáért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
19.§
Az Egyesület vagyona
1. Az Egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják, melyek az Egyesület működését szolgálják és azok csak a rendeltetésnek megfelelően használhatók fel.
2. Az Egyesület pénzbeli vagyonát képezi a fentieken túl a tagok és a támogatók SZJA 1%-ának átutalásából származó bevétel.
3. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok tagdíjat, illetve meghatározott egyéb díjakat kötelesek fizetni, az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
4. Az Egyesület vagyonáért valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célra történő felhasználásért az Elnök, a Gazdasági felelős és a Felügyelő Bizottság elnöke felelős.
5. Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítéssel tartoznak az Egyesületnek vétkesen okozott kárért.
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
19
20.§.
Az Egyesület megszűnése
1. Az Egyesület megszűnése:
a) Jogutódlással történő megszűnés
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
b) Jogutód nélküli megszűnés
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód
nélkül megszűnik, ha
 az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;
 az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
2. Rendelkezés a fennmaradó vagyonról:
a) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja, el vagy azt nem szerezheti meg.
b) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
3. A vezetővezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén:
a) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
b) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
21. §
Vegyes és Záró rendelkezések
1. A civil szervezet működése felett az ügyészség – a törvényben, valamint a Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel – az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.
MÁVAG Horgász Egyesület 2344 Dömsöd Felsődunapart 12.
20
2. Az alapszabályra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.
3. Az Alapszabály módosításait és az azokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen Alapszabály szövegét az Egyesület Közgyűlése a 2015. március 31. napján megtartott ülésén, a 01/2015. számú határozatával fogadta el, és 2015. év április hó 1. napján lépteti hatályba.
Záradék: Alulírott Glück Gábor elnök, mint az Egyesület törvényes képviselője a jelen nyilatkozatommal igazolom, hogy a jelen létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Kelt: Dömsöd, 2016. év március hó 29. napján
…………………………………..
NÉV: Glück Gábor
elnök
lakcíme:
anyja neve:
Előttünk, mint okirati tanúk előtt:
1. Név:………………………………………… 2. Név:……………………….……………..
Aláírás:……………………………………….. Aláírás:………………….………………….
Lakóhely:…………………………………….. Lakóhely:…………………………………..